Berekening dagen

Berekening van positieve dagen

Het leven is volgens den Javaan geheel afhankelijk van de macht en werkingen van hogere geesten. Van de goede geesten, die uit hun aard hem geen kwaad zullen doen, hoeft hij niet bang te zijn. Aan het vereren van de goede geesten, de goden ed., word dan ook niet veel aandacht gegeven.


Geheel anders is het echter gesteld met de verering van de boze geesten, die er steeds op uit zijn den mensch kwaad te berokkenen. Deze moet hij door offers en aanroepingen zoveel mogelijk te vriend houden, doormiddel van spreuken en offers.

Verder vermijdt hij de plaatsen, waar de “kwade geesten” leven. Zo zal de Javaan vooral s’ nachts, wanneer de boze geesten hun ronde doen, kerkhoven, grillig gevormde bomen enz. te vermijden.

Niet alleen op bepaalde plaatsen, doch ook op bepaalde tijden heeft de Javaan de listen van deze geesten te vrezen. Zou hij op ’n ongunstigen tijd rijst of andere gewassen planten, dan zou de oogst zeker op een of andere wijze mislukken.

Een kind op   zo’n dag geboren, zal een leven vol rampen en ongelukken tegemoet gaan. Bij alle daden van enig gewicht is het dus voor den Javaan, volgens zijne opvatting, van belang een geschikten dag of gunstig uur uit te kiezen, waarop hij de verdervers van zijn geluk niet te duchten heeft.


Deze gelukstijden zijn vaak geheel verschillend voor verschillende lokaties, maar kunnen van te voren worden bepaald en uitgerekend. Dus de plaats is bepalend voor een berekening. Maar ook de plaats en de tijd waar in je geboren bent is belangrijk voor een precieze berekening.

Om nu de gelukstijden te bepalen bezit de doekoen twee lijsten: een, waarmee hij de dagen en een ander, waarmee hij de uren van geluk kan uitrekenen.

Het eerste is nodig om bijvoorbeeld te weten, wanneer men een huis moet beginnen te bouwen, op welken dag men een huwelijk moet aangaan om verzekerd te zijn van voorspoed gedurende het verdere leven, het tweede, indien men b.v. wil weten, op welk uur men de aanplant of de oogst van rijst moet beginnen.

Op Java gebruikt men verschillende kalenders. De Islamitische of ook wel de Heigiriaanse kalende, die 12 maanden telt. Dan heb je ook nog de telling in 30 Woekoes of weken die dus 210 dagen telt! Daarbovenop hanteert men ook nog de Pasar weken van 5 dagen per cyclus.

 

Het opzoeken van een geluksdag is zeer eenvoudig. Op tabel I staan bovenaan de dagen van de week, rechts de namen van de Woekoes aangegeven. In de ruitjes zijn verschillende tekens aangebracht, die naar hun vorm een bepaalden graad van geluk of ongeluk aanduiden.

Voor Donderdag in de week Woekir vindt je de tekening van een cirkel, wat “goeroe” d.i. “uitstekend” betekent. De dagen Zondag en Woensdag blijken ongunstig te zijn, zodat je op die dagen geen belangrijke dingen moet doen.

Wat betreft de juiste waarde van de verschillende graden van goed en slecht kan ik slechts een ruimr interpretatie geven. Zeker is wel, dat men aan die benamingen meer een gevoelswaarde dan een begripswaarde is. Steunend op de etymologische betekenis, zou ik deze volgorde willen beschrijven:

goeroe = uitstekend {goed is in de ngèlmoe, en duidt dus de hoogste graad van volmaaktheid of geluk aan):

ajoe = gelukkig (ajoe betekent gelukkig, schoon);

goeroe patjek = uitstekend, maar met leed gepaard, (patjek beteekent pijn hebben);

patjek = men zal leed ondervinden;

sampar = men zal op een grooter leed stooten (sampar beteekent stoten, dus pijn hebben);

sampar wangké duidt een nog groteren graad van leed aan (wangké beteekent lijk; sampar wangké is dus letterlijk; stooten tegen een lijk);

kala majoeng is sterker dan sampar wangké, (kala beteekent strik, val; van majoeng is de beteekenis niet zeer duidelijk, waarschijnlijk moet het hier als een verzachting van „kala” worden opgevat.

Vergelijk: begdja kamajangan = zeer gelukkig);

kala loewang is weer sterker dan kala majoeng, (loewang beteekent kuil);

De overige graden, die een combinatie van de voorgaande vormen, zou ik dan in de volgende volgorde plaatsen: kala loewang majoeng, sampar wangké patjek, sampar wangké kala majoeng, sampar wangké kala loewang.

Behalve den dag kan men nog het uur bepalen, waarop een werk moet begonnen worden om het gewenste resultaat te geven. Aan de dagen van een woekoe en aan die van een pasarweek zijn bepaalde getallen toegekend.


Zo vindt men dan voor de:

Woekoe-week                                                           Pasar-week

Ngahad (Zondag) 5                                                   Kliwon 8

Senèn (Maandag) 4                                                  Legi 5

 Slasa (Dinsdag) 3                                                      Pahing 9

Rebo (Woensdag) 7                                                  Pon 7

Kemis (Donderdag) 8                                                Wagé 4

Djoemoeah (Vrijdag) 6

Saptoe (Zaterdag) 9

 

Wil bijvoorbeeld een dessaman op Zondag 14 December naar de pasar, of markt gaan om een karbouw te kopen, dan zal hij bij de doekoen van zijn dessa informeren, hoe laat hij van huis moet vertrekken, opdat de boze geesten hem niet een karbouw met enige gebreken in de hand spelen. De doekoen rekent nu als volgt; 14 December valt op een Zondag (Ngahad of Achad) van de woekoe en op Kliwon van de pasarweek.

Voor Zondag geldt het getal 5, voor Kliwon 8, te zamen dus 13. Op tabel II, waarop rechts de uren overdag en links de uren s nachts staan aangegeven, begint hij nu te tellen van links naar rechts tot het getal 12.

Daarna gaat hij door, weer van links te beginnen, zodat dus het getal 13, dat den Hden December bepaalt, in de kolom bij No. 1 valt.

De tekens in deze kolom wijzen weer aan een gunstigen of ongunstigen tijd. Tusschen 6 en 8 uur s morgens moet hij zeker niet vertrekken, ook niet tusschen 11 en 1 uur.

Hij zou bepaald een slechten koop doen. De overige tijden van den dag zullen steeds voorspoedig zijn en geenszins behoeft hij te vrezen voor de macht der boze geesten.

Ook hier zijn de aanduidingen van goed en slecht niet zeer helder. Misschien is de Juiste volgorde aldus:

ajoe = gelukkig;

sri loenggoeh = tevreden, omdat men zijn doel bereikt, (asri

beteekent schoon, loenggoeh beteekent zitten);


 

sri goemelar is een mindere graad van geluk, dan sri loenggoeh, (goemelar beteekent uitgespreid):

patjek = pijn hebben (vergelijk boven);

kala pangantèn beteekent misschien, dat men zich op leed moet voorbereid houden, (anti beteekent wachten):

voor de betekenis van sampar en kala loewang, zie boven.

De gewone mens hecht nog een sterk geloof aan de uitspraken van de doekoen, ook al komen de voorspellingen niet binnen afzienbaren tijd tot werkelijkheid. Voor een precoeze berekening van een persoon

Hou er rekening mee dat deze berekening is aangepast voor de volgende lengte en breedte graad

Naam: Antwerpen
Naam van het land: Vlaanderen
Land: België
Breedtegraad: 51.230194
Lengtegraad: 4.442929800000002

 

Voor een precieze berekening van een persoon heb je ook de geboortedatum en geboorteplaats nodig. Maar het zal je verbazen, hoe deze berekening al klopt voor gebruik in Noord-Europa! Ik moet eerlijk zeggen dat ik nogal terughoudend was met betrekking tot de werking van astrologie, omdat ik graag wil geloven dat mijn inbreng in het leven een doorslag kan geven, maar de cyclus van de kosmos heeft toch ergens een grote invloed op het leven…

Voorbeeld :

Vandaag is het 17 april 2023. Ga online en open een Javaanse kalender.Op de kalender zie je 17 april, maandag, wugu en pon.


Ga nu naar schema 1 en zoek Wugu, in Nederlands Woegoe op


In schema 1 zie je dat op de maandag, de 6e kolom, een kruis staat, een slechte dag dus om iets te ondernemen.

Bekijk dan schema 2. Om schema 2 te begrijpen moet je het getal voor Pon volgens de pasaran kalender en dinsdag ingeven volgens de gebruikelijke kalender.

Pon = 7 en maandag = 4. 7 + 4 = 11


Dus op de ongunstige dag 17 april 2023, moet je zeker niets belangrijks ondernemen overdag tussen 6 en 8, tussen 8 en 11 en tussen 1 en 3 uur…